Зелена острва за чистије Панчево

У циљу успостављања интегралног система управљања комуналнуим чврстим отпадом на територији града панчаве, изграђено је, опремљено и обележено, 20 локација Зелених острва за организовано сакупљање разврстаног комуналног чврстог отпада којим управља ЈКП „Хигијена”, Панчево.

Зелена острва су бетонирани платои са металном-жичаном оградом, и инфо-таблама, опремљена различитим врстама контејнера за смештај у домаћинствима разврстаног комуналног отпада:

  • „мокрог” – мешовитог отпада у металне сиве и пластичне зелене контејнере запремине 1,1м3;
  • „сувог” – амбалажног отпада и то: папир/картон у пластичне плаве контејнере запремине 1,1м3, ПЕТ, пластика, лименке и тетрапак у пластичне жуте контејнере запремине 1,1м3, стаклена амбалажа у зелене „звонасте” контејнере запремине 3,3м3;
  • за збрињавање кабастог отпада који се не одлаже на депонији отворени и затворени метални сиви контејнери запремине 5м3.

Едукативни програм је од стране носиоца пројекта припреман у периоду децембар 2017. – фебруар 2018. године и реализован је у свим школама на територији Панчева, у Градској управи града Панчева, и у Месним заједницама са колективним становањем у периоду март-јун 2018. године.

Грађани су кроз едукативна предавања и медијску кампању , као и путем података на инфо-таблама на Зеленим острвима, упознати са правилним поступањем са врстама отпада из домаћинства, развија се свест и мењају се навике у поступању са отпадом који се смешта на уређена места и у одговарајуће посуде на Зеленим острвима до даљег збрињавања појединих врста отпада од стране овлашћених оператера.

Ученици основних и средњих школа, који су прошли кроз вршњачку едукацију, постају промотери за промену навија и правилно поступање са отпадом.

Реализацијом пројекта завршена је изградња и опремање 20 локација Зелених острва, уз 27 едукација и промотивних активност, што обезбеђује услове да грађани испуњавају законске обавезе као „произвођачи отпада” и хигијенско и естетско сакупљање комуналног чврстог отпада у циљу збрињавања компонената отпада из домаћинства на прописани начин.

Јованка Дакић, ментор групе за Зажштиту животне средине

Зелена острва за чистије Панчево

У циљу успостављања интегралног система управљања комуналнуим чврстим отпадом на територији града панчаве, изграђено је, опремљено и обележено, 20 локација Зелених острва за организовано сакупљање разврстаног комуналног чврстог отпада којим управља ЈКП „Хигијена”, Панчево.

Зелена острва су бетонирани платои са металном-жичаном оградом, и инфо-таблама, опремљена различитим врстама контејнера за смештај у домаћинствима разврстаног комуналног отпада:

  • „мокрог” – мешовитог отпада у металне сиве и пластичне зелене контејнере запремине 1,1м3;
  • „сувог” – амбалажног отпада и то: папир/картон у пластичне плаве контејнере запремине 1,1м3, ПЕТ, пластика, лименке и тетрапак у пластичне жуте контејнере запремине 1,1м3, стаклена амбалажа у зелене „звонасте” контејнере запремине 3,3м3;
  • за збрињавање кабастог отпада који се не одлаже на депонији отворени и затворени метални сиви контејнери запремине 5м3.

Едукативни програм је од стране носиоца пројекта припреман у периоду децембар 2017. – фебруар 2018. године и реализован је у свим школама на територији Панчева, у Градској управи града Панчева, и у Месним заједницама са колективним становањем у периоду март-јун 2018. године.

Грађани су кроз едукативна предавања и медијску кампању , као и путем података на инфо-таблама на Зеленим острвима, упознати са правилним поступањем са врстама отпада из домаћинства, развија се свест и мењају се навике у поступању са отпадом који се смешта на уређена места и у одговарајуће посуде на Зеленим острвима до даљег збрињавања појединих врста отпада од стране овлашћених оператера.

Ученици основних и средњих школа, који су прошли кроз вршњачку едукацију, постају промотери за промену навија и правилно поступање са отпадом.

Реализацијом пројекта завршена је изградња и опремање 20 локација Зелених острва, уз 27 едукација и промотивних активност, што обезбеђује услове да грађани испуњавају законске обавезе као „произвођачи отпада” и хигијенско и естетско сакупљање комуналног чврстог отпада у циљу збрињавања компонената отпада из домаћинства на прописани начин.

Јованка Дакић, ментор групе за Зажштиту животне средине

Vrati se na vrh